OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Hana Alihodžić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Hana Alihodžić, MA, dana 09.10.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Primjena fenton procesa u tretmanu otpadnih voda iz procesa proizvodnje koksa i anhidrida maleinske kiseline, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Vahida Selimbašić, redovni profesorizabrana na užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Abdel Đozić, redovni profesorizabran na užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Indira Šestan, vanredniprofesor izabrana na užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.