OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Harun Halilović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.02.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Harun Halilović, MA, dana 13.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Međunarodnopravno obaveze Bosne i Hercegovine proizašle iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa osvrtom na acquis communautaire i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. ZlatanBegić, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Dženeta Omerdić, redovni profesor, izabrana naužu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Amir Karić, redovni profesor,izabran na užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.