OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Hasukić dr Ismar

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.09.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Hasukić dr Ismar, dana 01.12.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Prevalenca Helicobacter pylori infekcije i profil antimikrobne osjetljivosti u pacijenata sa dispeptičkim tegobama, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Predrag Jovanović, docentizabran za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Nermin Salkić, redovni profesorizabran za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Merima Gegić, docentizabranaza nastavni predmet “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.