OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Jahić dr Alan

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2023. godine

 

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Jahić dr Alan, dana 08.09.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Komparacija transradijalnog i transfemoralnog arterijskog pristupa u dijagnostici koronarne bolesti, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Denis Mršić, docentizabran na nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. sci. Emir Mujanović, vanredni profesorizabran na nastavni predmet “Hirurgija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, menor, član,
  3. Dr. sci. Mugdim Bajrić, docentizabran na nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.