OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Jasmin Isabegović, MA geologije

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 12.05.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

da će Jasmin Isabegović, MA geologije, dana 12.06.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj svojstava odloženog materijala na stabilnost odlagališta u uzajamnom odnosu visine i nagiba“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor za užu naučnu oblast “Mehanika sa geomehanikom i geotehnika” na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Kenan Mandžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Mehanika sa geomehanikom i geotehnika” na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Elvir Babajić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Mineralogija i petrologija” na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzlisa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.