OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Maja Iveljić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.04.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Maja Iveljić, MA, dana 09.05.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pritvor u krivičnom zakonodavstvu i praksi u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Vedad Gurda, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli,predsjednik,
  2. Dr. sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Nezir Pivić, vanredni profesor izabran na katedri za Krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (ekv. uža naučna oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 16 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.