OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Amra Džambić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 23.09.2021. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Amra Džambić, dana 23.10.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka ispitivanja derivata arimetilen bis (3-hidroksi-5, 5-dimetil-2-cikloheksen-1-on) i derivata arimetilen bis (5,5-dimetilcikloheksan-1,3-dion“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Aida Smajlović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Biohemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Samija Muratović, redovni profesor za nastavni predmet „Farmaceutska hemija I“ i „Farmacetuska hemija II“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr. sci. Miralem Smajić, docent za užu naučnu oblast „Farmaceutska hemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 10 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.