OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Amra Hamzić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.09.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Amra Hamzić, dana 04.11.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Karakterizacija aktivnih komponenti i terapijski učinak mehlema na bazi kunice, nevena i kadulje u tretmanu psorijaze“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Mensura Aščerić, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Farmakologija i toksikologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Broza Šarić-Kundalić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Farmakognozija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Kemal Durić, redovni profesor izabran za nastavne predmete „Farmakognozija i hemija droga I“ i „Farmakognozija i hemija droga II“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Farmakognozija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  4. Dr. sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Dermatovenerologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  5. Dr. sci. Haris Nikšić, vanredni profesor izabran za nastavne predmete „Farmakognozija i hemija droga I“ i „Farmakognozija i hemija droga II“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Farmakognozija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.