OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Dalila Halilčević

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 03.11.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Dalila Halilčević, dana 05.12.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Biohemijska determinacija citotoksičnih i genotoksičnih efekata aspartama, kalij sorbata i Sunset žute boje na humanim ćelijskim linijama“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Aida Smajlović, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Adaleta Softić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Esmeralda Dautović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.