OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Dalila Imširpašić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 03.10.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Dalila Imširpašić, dana 04.11.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Procjena uticaja unosa joda i sastojaka iz hrane na poremećaj funkcije štitne žlijezde“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Dubravka Vitali Čepo, vanredni profesor izabrana u području Biomedicine i zdravstva, polje farmacija na Farmacetusko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ekv. uža naučna oblast „Bromatologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), predsjednik
  2. Dr. sci. Midhat Jašić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Nutricionizam“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Brižita Đorđević, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Bromatologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ekv. uža naučna oblast „Bromatologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.