OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. ph. Dino Crnkić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 23.09.2021. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će mr. ph. Dino Crnkić, dana 23.10.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj mebeverina na kvalitet života u pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona“, pred Komisijom u sastavu:

  1. 1.Dr. sci. Mensura Aščerić, redovni profesor za nastavni predmet „Farmakologija i toksikologija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Ervin Alibegović, vanredni profesor za nastavni predmet „Klinička propedeutika“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Fahir Bečić, redovni profesor za nastavne predmete „Farmakologija I“ i „Farmakologija II“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu član


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.

  1.