OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Emina Karahmet

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 23.07.2021. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Emina Karahmet, dana 31.08.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Korelacija koncentracije interleukina IL-1, IL-6, TNF-α, TGF-β sa HbA1C i stupnjem dijabetične polineuropatije“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Adaleta Softić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Besim Prnjavorac, redovni profesor za nastavne predmete“Patološka fiziologija”i “Imunologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr. sci. Nahida Srabović, docent za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 13 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.