OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. ph. Jasna Džananović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 23.09.2021. godine


O B J A V LJ U J E


da će mr. ph. Jasna Džananović, dana 23.10.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj hemijskog sastava eteričnog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) na njegovo antioksidativno i antimikrobno djelovanje“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Ermina Cilović Kozarević, docent za užu naučnu oblast „Farmakognozija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Zahida Ademović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Organska hemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Broza Šarić-Kundalić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Farmakognozija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 14 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.