OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Jasna Rahimić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.01.2023. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Jasna Rahimić dana 24.02.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Sigurnost i efikasnost modifikovanog terapijskog protokola u liječenju blagog i srednje teškog oblika Clostridium difficile infekcije upotrebom nifuroksazida“ pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Fahir Bečić, redovni profesor izabran za nastavne predmete „Farmakologija I i Farmakologija II“ na Farmacetuskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
 2. Dr.sci. Ervin Alibegović, vanredni profesor izabran za nastavni predmet „Klinička propedeutika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
 3. Dr.sci. Lana Lekić, vanredni profesor izabrana za nastavni predmet „Farmakologija u zdravstvenoj njezi“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, (ekv. uža naučna oblast
  „Klinička farmacija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član,
 4. Dr.sci. Selma Škrbo, vanredni profesor izabrana za nastavne predmete „Farmakokinetika“ i
  „Klinička farmacija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, (ekv. uža naučna oblast
  „Klinička farmacija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član,
 5. Dr.sci. Tijana Kovačević, docent izabrana za užu naučnu oblast „Farmakokinetika i klinička farmacija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, (ekv. uža naučna oblast „Klinička farmacija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjedniceTehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.