OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Lejla Mutapčić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 14.07.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

da će mr.ph. Lejla Mutapčić, dana 04.09.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Formulacija i karakterizacija polučvrstih dozirnih oblika sa pčelinjim otrovom i njihov uticaj na ublažavanje simptoma bola kod osoba sa osteoartritisom, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus izabran za užu naučnu oblast „Nutricionizam” na  Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Marija Glavaš Dodov, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Farmaceutska tehnologija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta “Sv.Kiril i Metodij” u Skoplju, član,
  3. Dr.sci. Merima Ibišević, docent izabrana za užu naučnu oblast „Farmaceutska tehnologija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.   

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.