OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Monika Rustemović Čorbić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 17.11.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Monika Rustemović Čorbić, dana 22.12.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Ispitivanje uticaja statina na modulaciju hepatičkog metabolizma glukoze na HepG2 ćelijskoj liniji i u pacijenata na dugotrajnoj terapiji statinima, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Aida Smajlović, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Nahida Srabović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Esmeralda Dautović, docent izabrana za užu naučnu oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.