OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Admir Omerbašić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.01.2023. godine

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Admir Omerbašić, dana 17.02.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Inovativnost u funkciji mikroekonomske konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Kadrija Hodžić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija“ (Ekonomska teorija i politika) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Zijad Džafić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Merim Kasumović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.