OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Ahmed Omerović

UNIVERZITET U TUZLI

S E N A T

Tuzla, 13.12.2021. godine

O B J A V LJ U J E

da će mr. sci Ahmed Omerović, dana 26.01.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Međunarodnopravni i politički aspekti doprinosa Republike Austrije afirmaciji Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici u periodu od 1992. do 1995. godine, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amir Karić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Dženeta Omerdić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli,  član,
  3. Dr. sci. Zlatan Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli,, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit  će se u Amfiteatru Pravnog fakulteta  Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati.    Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.

NAPOMENA:
Iz opravdanih razloga došlo je do izmjene datuma odbrane doktorske disertacije.
Stari termin odbrane bio je: dana 12.01.2022. godine u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati