OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Ahmetašević dr Emir

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.02.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Ahmetašević dr Emir, dana 08.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Preoperativni prediktori pojave teških postoperativnih komplikacija nakon cefalične pankreatikoduodenektomije, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci.   Selmira Brkić, redovni profesor izabranaza nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Šefik Hasukić, redovni profesor  izabranza nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci.   Mirha Agić, vanredni profesor izabranaza nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzličlan.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.