OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Aldina Šerifović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 18.10.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Aldina Šerifović, dana 22.11.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Morfološke, sintaksičke i leksičko-semantičke greške interferencije srednjoškolaca čiji je maternji jezik bosanski u pismenim zadacima na njemačkom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Meliha Hrustić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Sanela Mešić, vanredniprofesor izabrana za oblast “Germanistika”: Njemački jezik, Lingvistika (predmeti: Morfologija njemačkog jezika I i II, Uvod u tehnike naučnog rada, IP sociolingvistika, Pragmatika, Teorija prevođenja) na Filzofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr.sci. Ivica Tokić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.