OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Alija Mujčinagić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2022. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Alija Mujčinagić, dana 15.03.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Frekventni odziv sistema sa povećanim učešćem vjetroelektrana“, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr. sci. Amir Nuhanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i
    sistemi“ na Fakultetu elektrotehnike Univerzitet u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Mirza Kušljugić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i
    sistemi“ Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Jakub Osmić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Automatika i robotika“
    na Fakultetu elektrotehnike Univerzitet u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.