OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Alvira Selimović Halilčević

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.02.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Alvira Selimović Halilčević, dana 08.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Državna imovina – normativni okvir za raspolaganje nekretninama u Bosni i Hercegovini, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Boris Krešić, vanredni profesorizabran na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesorizabran na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Jasmina Alihodžić, redovni profesorizabrana na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.