OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Azra Kovačević

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 14.01.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Azra Kovačević dana 18.02.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Primjena organskih liganada u sistemu sa tečnom membranom pri uklanjanju metalnih iona kao polutanata“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Vahida Selimbašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Inžinjerstvo zaštite okoline“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Organska hemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Inžinjerstvo zaštite okoline“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.