OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Bisera Kalaba Salčinović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 09.03.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Bisera Kalaba Salčinović, dana 12.04.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Transnacionalna primjena načela ne bis in idem u krivičnom postupku u svjetlu regionalnog povezivanja država“, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr.sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2.  Dr.sci. Hajrija Sijerčić Čolić, profesor emeritus izabrana na nastavni predmet “Krivično procesno pravo I” i “Krivično procesno pravo II” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član,
  3.  Dr.sci. Vedad Gurda, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,30 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.