OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Darja Husejnagić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 01.11.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr. sci. Darja Husejnagić, dana 03.12.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fenotipska i molekularna identifikacija mehanizama rezistencije kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa“, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sci. Anesa Jerković-Mujkić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Mikrobiologija i
  biologija ćelije”, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu, predsjednik,
 2. dr. sci. Nijaz Tihić, vanredni profesor za nastavne predmete “Medicinska mikrobiologija sa
  imunologijom” i “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” Medicinski fakultet Univerzitet
  u Tuzli, član,
 3. dr. sci. Snježana Hodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Genetika, biologija ćelije i
  mikrobiologija”, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.