OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Dino Kakeš

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 18.10.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Dino Kakeš, dana 24.11.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Razvoj modela integrisanog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja performansi poslovanja jedinica lokalne samouprave, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast “Teorija odlučivanja” („Kvantitativna ekonomija”) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Senad Fazlović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Safet Kozarević, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 09,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.