OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Djedović dr Samed

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.03.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

 

da će mr.sci. Djedović dr Samed, dana 12.04.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Korelacija stepena obliterativne bolesti perifernih i koronarnih arterija, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. ElmirJahić, vanredni profesor izabran za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. med. sci. Predrag Jovanović, docentizabran za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. med. sci. Emir Mujanović, redovni profesorizabran za nastavni predmet “Hirurgija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  4. med. sci. Denis Mršić, docent izabranza nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  5. med. sci. Farid Ljuca, redovni profesorizabran za nastavni predmet “Fiziologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 16,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.