OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Đozić dr Harun

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Đozić dr Harun, dana 09.09.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prediktivne vrijednosti funkcionalnog statusa, pratećih bolesti i vrste liječenja na ishod liječenja starijih pacijenata nakon prijeloma kuka“, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr. sci. Farid Ljuca, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Mirza Bišćević, vanredni profesor izabran za nastavni predmet „Ortopedija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr. sci. Asmir Hrustić, docent izabran za nastavni predmet „Ortopedija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.