OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Đug dr Haris

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.05.2024. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Đug dr Haris, dana 05.07.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Adjuvantni tretman pacijenata sa mišićno neinvazivnim karcinomom mokraćnog mjehura sa Epirubicinom i Bacilom Calmette Guerin, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Selmira Brkić, redovni profesor, izabrana za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Šefik Hasukić, redovni profesor, izabran za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Zijah Rifatbegović, vanredni profesor,izabran za nastavni predmet „Hirurgija“  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.