OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Eldar Tanović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Eldar Tanović, dana 15.09.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ekofiziološka i morfološko-genetička karakterizacija populacija vrste Squalius cephalus Linnaeus, 1758 iz tekućica sjeveroistočne Bosne“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Vera Nikolić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Morfologija, sistematika i filogenija životinja“ na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Edina Hajdarević, vanredni profeosor izabrana za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Avdul Adrović, redovni profeosor izabran za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.