OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Elvedin Šabanović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.09.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Elvedin Šabanović, dana 10.10.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Familija Orchidaceae u flori Bosne i Hercegovine“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Sanida Bektić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Vladimir Ranđelović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Botanika“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu,član,
  3. Dr.sci. Samira Huseinović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.