OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Emir Omerdić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2022. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Emir Omerdić, dana 24.03.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Upravljanje vjetroelektranama sa direktno spojenim sinhronim generatorima“, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr. sci. Naser Prljača, redovni profesor za užu naučnu oblast „Automatika i robotika“
    na Fakultetu elektrotehnike Univerzitet u Tuzli, predsjednik,
  2.  Dr. sci. Jakub Osmić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Automatika i robotika“
    na Fakultetu elektrotehnike Univerzitet u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Jasmin Velagić, redovni profesor, naučna oblast „Automatika i elektronika“
    Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu,član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.