OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Gashi dr Valbon

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.04.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Gashi dr Valbon, dana 17.06.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Radiocefalična i brahiocefalična arteriovenska fistula u starijih bolesnika sa dijabetesom“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Farid Ljuca, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Emir Mujanović, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3.  Dr.sci. Harun Avdagić, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 14 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.