OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Husarić dr Senada

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 30.08.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Husarić dr Senada, dana 01.10.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Efekti standardne doze ugljenih hidrata u intenziviranoj terapiji tip 2 šećerne bolesti bifazičnim inzulinskim analozima“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Senaid Trnačević, profesor emeritus za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Mithad Hajder, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.