OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Isada Mahmutović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.01.2023. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Isada Mahmutović, dana 14.02.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Prakse i politike menadžmenta ljudskih potencijala kao determinanta organizacijske predanosti zaposlenika“, pred Komisijom u sastavu:

1.Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2.Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3.Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast
„Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.