OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Izić dr Belkisa

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Izić dr Belkisa, dana 02.09.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Epidemiološke i kliničke karakteristike autoimunog tiroiditisa u Tuzlanskom kantonu u periodu između 2015. i 2020. godine“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Biljana Mijović, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Epidemiologija“ na Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Amer Čustović, vanredni profesor izabran za nastavni predmet „Epidemiologija sa statistikom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Zvezdana Rajkovača, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.