OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Jasmila Pašić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.06.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

 

da će mr.sci. Jasmila Pašić, dana 10.07.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Uticaj krize eura na evropske ekonomske integracije, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Izet Ibreljić, profesor emeritusizabran za užu naučnu oblast “Međunarodna ekonomija” na Ekonomskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Amra Nuhanović, vanredniprofesorizabrana za užu naučnu oblast “Međunarodna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Senija Musić, vanredniprofesorizabrana za užu naučnu oblast “Međunarodna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.