OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Konrad Čustović dr Maja

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 20.10.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Konrad Čustović dr Maja, dana 09.12.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj ekspresije onkofetalnog proteina IMP3 u neuroendokrinim gastroenteropankreatičnim i plućnim neoplazmama“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Elmir Čičkušić, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Ermina Iljazović, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Zinaida Karasalihović, docent izabrana za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.