OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Kreitmayer Peštić dr. Sanda

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.06.2021. godine

O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Kreitmayer Peštić dr. Sanda, dana 17.07.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Utjecaj empatije zdravstvenih radnika na motivaciju za rad, presentizam i sigurnost pacijenata“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Zaim Jatić, vanredni profesor za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (ekv. nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), predsjednik,
  2. dr. sci. Nurka Pranjić, redovni profesor za nastavni predmet „Medicina rada“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Larisa Redžepagić Gavran, vanredni profesor za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici (ekv. nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.