OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Maja Brkić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.01.2021. godine

O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Maja Brkić, 19.02.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Terapijski faktori i ishodi grupne terapije kod osoba sa psihičkim problemima udruženim sa poremećajima u ponašanju“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Esmina Avdibegović, redovni profesor za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. Dr. sci. Ranko Kovačević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
  3. Dr. sci. Edin Muftić, docent za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.