OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Mersiha Mešanović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 08.12.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Mersiha Mešanović, dana 23.01.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj strateškog upravljanja znanjem na poslovne performanse bosanskohercegovačkih preduzeća“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.