OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Mirnesa Baraković Nurikić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.09.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Mirnesa Baraković Nurikić, dana 03.11.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Međuovisnost finansijske integracije i ekonomske stabilnosti malih otvorenih zemalja, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Emira Kozarević, redovni profesorizabranaza užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Senija Musić, vanredniprofesorizabrana za užu naučnu oblast „Međunarodna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Amra Nuhanović, vanredni profesorizabranaza užu naučnu oblast „Međunarodna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.