OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Mirsada Suljić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 12.04.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Mirsada Suljić, dana 12.05.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Teatarski simboli života i smrti u dramskim strukturama Nedžada Ibrišimovića, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Maja Lasić, docentizabrana za naučno područje humanističkih nauka, naučno polje nauka o umjetnosti, naučna grana teatrologija i dramatologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, predsjednik,
  2. Dr.sci. Srđan Vukadinović, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast „Teorija umjetnosti“ na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, član,
  3.  Dr.sci. Sead Nazibegović, vanredni profesorizabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

  

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u prostorijama Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.