OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Mirza Sitarević

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 15.09.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Mirza Sitarević, dana 26.10.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Faktori rizika kod učenika s poremećajem socijalne komunikacije, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesorizabranaza užu naučnu oblast „Logopedija” na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Leila Begić, vanredniprofesorizabrana za užu naučnu oblast „Logopedija” na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast „Logopedija” na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,  a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.