OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Mustafa Sarajlić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 12.04.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Mustafa Sarajlić, dana 05.06.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Holistički pristup ekonomskoj diplomatiji i njen uticaj na izvozne aktivnosti privrednih subjekata Bosne i Hercegovine, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Amra Nuhanović, vanredni profesorizabrana za užu naučnu oblast „Međunarodna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Izet Ibreljić, profesor emeritusizabran za užu naučnu oblast „Međunarodna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Haris Omerika, docentizabran za užu naučnu oblast „Međunarodna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru,  član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.