OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Nihada Ibrišimović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 30.08.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Nihada Ibrišimović, dana 30.09.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Mikrotoponimija Ilijaša i okolice“, pred Komisijom u sastavu:

  1.  dr. sci. Amira Turbić Hadžagić, redovni profesor za užu naučnu oblast
    „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2.  dr. sci. Refik Bulić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na
    Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3.  dr. sci. Sead Nazibegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na
    Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.