OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Pašić dr Jasmina

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.09.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Pašić dr Jasmina, dana 14.10.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Metabolička kontrola i hronične komplikacije kod pacijenata sa dijabetes melitusom i autoimunom bolesti štitnjače“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Selmira Brkić, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Mithad Hajder, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Senaid Trnačević, profesor emeritus izabran za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.