OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Ramiz Muminović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 30.08.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Ramiz Muminović, dana 30.09.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Hidrotehnički uslovi planiranja i građenja sanitarnih deponija otpada“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amir Mešković, redovni profesor za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Nedim Suljić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Munir Jahić, profesor emeritus za užu naučnu oblast „Komunalna infrastruktura“, Tehnički fakultet Bihać, Univerzitet u Bihaću, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 13 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.