OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Sabina Šehić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 17.11.2020. godine

O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Sabina Šehić, dana 04.12.2020. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Prisustvo deficita automatizacije kod djece sa disleksijom”, pred Komisijom u sastavu:

1.dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2.dr. sci. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerzitet u Tuzli,
3. dr. sci. Leila Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.

NAPOMENA:
IZ OPRAVDANIH RAZLOGA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE SE ODGAĐA DO DALJNJEG .
Stari termin odbrane doktorske disertacije: Odbrana doktorske disertacije obavit će se dana 12.11.2020. godine u Amfiteatru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.