OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Sadiković dr Azra

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.01.2023. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Sadiković dr Azra dana 17.02.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj metilacije FAM19a4 i hsa-mir124-2 gena u žena pozitivnih na visokorizične tipove HPV-a“ , pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Jasminka Mustedanagić Mujanović, docent izabrana za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Ermina Iljazović, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Zinaida Karasalihović, docent izabrana za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.